Niezapominajki

Geek clock na PIC16F628A


Zegarek z wyświetlaniem czasu w systemie binarnym powstał bez jakiejś wyraźnej potrzeby. Chciałem zbudować coś dziwacznego i zupełnie nieprzydatnego a przy okazji nauczyć się czegoś nowego o mikrokontrolerach z rodziny PIC16.

Pierwszy projekt powstał na mikrokontrolerze PIC16F877, ponieważ dysponuje on dużą ilością portów i nie trzeba się specjalnie wysilać z obsługą wyświetlacza. Stwierdziłem jednak, że w ten sposób przetrenuję tylko wykorzystanie układu TIMER1 z jego układem oscylatora dla kwarcu zegarkowego. No i układ jest trochę duży jak na tak proste zadanie.

Postanowiłem utrudnić sobie życie i zastosować mikrokontroler PIC16F628 (z mocno ograniczoną w stosunku do porzednika liczbą pinów) oraz, w roli wyświetlacza, matrycę LED 5x7 punktów. Od razu stało się jasne, że trzeba będzie zastosować sterowanie diodami z multipleksowaniem. W tym momencie pomyślałem o matrycy ze wspólną anodą w kolumnach i tranzystorami p-n-p do zasilania kolumn diod. Niestety, w jednym sklepie nie było wyświetlaczy 5x7 a w innym był tylko jeden typ: LTP-757Y. Nie pozostało mi nic innego, jak dostosować się do tego, co było dostępne.

Kupując wyświetlacz dowiedziałem się od sprzedawcy tylko tyle, że ma on żółty kolor świecenia. Dopiero w domu ściągnąłem sobie z sieci datasheet tej kostki i zorientowałem się, że w kolumnach ma on katody a w wierszach anody. Wymusza to zastosowanie tranzystorów n-p-n do zwierania katod do masy. Zasilanie (plus) podajemy na wiersze (anody diod LED) z linii portu mikrokontrolera przez rezystory szeregowe ograniczające prąd. W wyświetlaczu nie wykorzystuje się najwyższego wiersza, ponieważ do wyświetlenia liczb z zakresu 0-59 wystarcza 6 diod LED. Liczby binarne reprezentujące godziny, minuty i sekundy są wyświetlane w pionie. Uznałem, że tak będzie czytelniej.

Program korzysta z dwóch przerwań od wewnętrznych liczników/timer'ow. Odliczaniem czasu zajmuje się TIMER1, którego 16-bitowy licznik zlicza impulsy z oscylatora pracującego z zewnętrznym kwarcem zegarkowym 32768 Hz. Przy każdym przepełnieniu licznika procedura obsługi przerwania ustawia najstarszy bit rejestru TMR1H, co jest równoznaczne z zainicjowaniem licznika wartością początkową równą 32768. Dzięki temu przerwanie występuje dokładnie co sekundę. W programie obsługi przerwania zrealizowana jest właściwie cała procedura liczenia czasu - sekund, minut i godzin.
Przerwanie od TIMER0 zajmuje się wyświetlaniem czasu na wyświetlaczu LED 5x7. Wyświetlacz jest przemiatany ponad 80 razy na sekundę co daje wrażenie, że świeci się stale. Jednocześnie wpatrywanie się w świecące diody LED nie męczy wzroku.

Po włączeniu zasilania wszystkie diody są zgaszone (godzina 0:00:00) i należy zegarek ustawić. Wciskanie przycisku HOUR powoduje zwiększanie liczby godzin a wciskanie przycisku MIN skutkuje zwiększaniem liczby minut. Po skończeniu ustawiania godzin i minut należy wcisnąć przycisk OK, co spowoduje wystartowanie zliczania upływu czasu. Sekundy zawsze startują od zera i nie ustawia się ich.
A oto treść programu w języku assemblera PIC16F628:;---------------------------------------------------------------
; Mikrokontroler jednoukladowy PIC16F628A pracuje z wewnetrznym
; oscylatorem RC i kwarcem zegarkowym na RB6 - RB7
;
; Autor programu: Jacek Porembiński
; Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2008 r.
;----------------------------------------------------------------

;--------------------------------- Main declarations
  LIST  P=PIC16F628A
  include <p16f628a.inc>
;
  ERRORLEVEL -302
;--------------------------------- Hardware declaration
  __CONFIG  h'3F78'

  CBLOCK 0x020
  S_TEMP ; Kopia rejestru STATUS-u
  Sekundy ; licznik sekund
  Minuty ; licznik minut
  Godziny ; licznik godzin
  Temp  ; zmienna pomocnica
  Col   ; kolumna wyswietlacza
  ENDC

W_TEMP EQU 0x070  ; Kopia akumulatora

Min   EQU 3    ; ustawianie minut RA3
Hour  EQU 4    ; ustawianie godzin RA4
OK   EQU 7    ; OK pin RA7

SET_BANK_0:MACRO
  bcf STATUS, RP0
  bcf STATUS, RP1
  ENDM

SET_BANK_1:MACRO
  bsf STATUS, RP0
  bcf STATUS, RP1
  ENDM

;----- Main program -----

  org   0x000

  goto  Main_Start

;=========================================================================
; Podprogramy moga byc umieszczone w adresach ponizej 0x0FF
;=========================================================================

  org   0x004    ; od tego adresu musi sie zaczynac procedura
            ; obslugi przerwania zegarowego


;
;********************************
;* Obsluga przerwan od timer'ow *
;********************************
;
  movwf  W_TEMP
  swapf  STATUS,W
  bcf   STATUS,RP0
  bcf   STATUS,RP1
  movwf  S_TEMP
  btfsc  PIR1,TMR1IF
  goto  Timer1
;
;******************************
;* Obsluga przerwania TIMER0 *
;*****************************
;
Timer0
  incf  Col,F    ; zwieksz Col
  movf  Col,W    ; Col do akumulatora
  xorlw  0x03    ; i sprawdzamy, czy osiagnelo 3
  btfsc  STATUS,Z  ; przeskocz jesli NIE
  clrf  Col     ; TAK: wyzeruj Col


  movf  Col,F    ; zaladuj Col do Col
  btfsc  STATUS,Z  ; przeskocz jesli nie zero
  goto  Col_1    ; idz do "kolumna pierwsza"
  btfsc  Col,1    ; przeskocz jesli Col = 1 ?
  goto  Col_2    ; idz do "kolumna druga"

Col_3
  clrw
  movwf  PORTB    ; zgas wszystkie diody
  movlw  b'11111001'
  movwf  PORTA    ; uaktywnij trzecia kolumne
  movf  Sekundy,W  ; wczytaj sekundy do W
  movwf  PORTB    ; i wyrzuc na PORTB
  goto  KonT0Int

Col_2
  clrw
  movwf  PORTB    ; zgas wszystkie diody
  movlw  b'11111010'
  movwf  PORTA    ; uaktywnij druga kolumne
  movf  Minuty,W  ; wczytaj minuty do W
  movwf  PORTB    ; i wyrzuc na PORTB
  goto  KonT0Int

Col_1
  clrw
  movwf  PORTB    ; zgas wszystkie diody
  movlw  b'11111100'
  movwf  PORTA    ; uaktywnij pierwsza kolumne
  movf  Godziny,W  ; wczytaj godziny do W
  movwf  PORTB    ; i wyrzuc na PORTB

KonT0Int
  bcf   INTCON,T0IF ; skasuj bit sygnalizujacy przerwanie
  goto  EndOfInt
;
;******************************************
;* Obsluga przerwania TIMER1 co 1 sekunde *
;******************************************
;
Timer1
  bsf   TMR1H,7   ; ustaw najstarszy bit licznika Timer1
  incf  Sekundy,F  ; zwieksz licznik sekund o 1
  movf  Sekundy,W  ; zaladuj sekundy do akumulatora
  xorlw  .60     ; porownaj z 60
  btfss  STATUS,Z  ; czy sekundy = 60 ???
  goto  wyjscie   ; NIE: wyjdz z przerwania
  clrf  Sekundy   ; TAK: wyzeruj sekundy
  incf  Minuty,F  ; zwieksz licznik minut
  movf  Minuty,W  ; zaladuj minuty do akumulatora
  xorlw  .60     ; porownaj z 60
  btfss  STATUS,Z  ; czy minuty = 60 ???
  goto  wyjscie   ; NIE: wyjdz z przerwania
  clrf  Minuty   ; TAK: wyzeruj minuty
  incf  Godziny,F  ; zwieksz licznik godzin
  movf  Godziny,W  ; zaladuj godziny do akumulatora
  xorlw  .24     ; porownaj z 24
  btfsc  STATUS,Z  ; czy godziny = 24 ???
  clrf  Godziny   ; TAK: wyzeruj godziny
            ; NIE: wyjdz z przerwania
wyjscie
  bcf   PIR1,TMR1IF ; skasuj bit sygnalizujacy przerwanie
EndOfInt
  swapf  S_TEMP,W
  movwf  STATUS
  swapf  W_TEMP,F
  swapf  W_TEMP,W
  retfie


Delay
  movlw  0xD0    ; petla zewnetrzna 32 razy
  clrf  Temp    ; wyzeruj Temp
lab decfsz Temp,F   ; Temp-- i przeskocz gdy Temp==zero
  goto  lab     ; powtarzaj 256 razy
  addlw  0x01    ; W++
  btfss  STATUS,Z  ; przeskocz gdy W==0
  goto  lab
  return       ; Temp == 0 wiec wroc z podprogramu;-----------------------
; Glowna czesc programu
;-----------------------

Main_Start
  SET_BANK_0     ; Select Bank 0
  clrf  TMR1L
  clrf  TMR1H
  clrf  Sekundy
  clrf  Minuty
  clrf  Godziny
  movlw  0x07
  movwf  CMCON
  clrf  PORTB
  movlw  0xFF
  movwf  PORTA
  SET_BANK_1     ; Select Bank 1
  movlw  b'11111000' ; piny RA0, RA1 i RA2
  movwf  TRISA    ; ustaw jako wyjscia
  movlw  b'11000000' ; piny RB7 i RB6 jako wejscia
  movwf  TRISB    ; pozostale pracuja jako wyjscia
  movlw  b'10000011' ; prescaler 1:16
  movwf  OPTION_REG
  SET_BANK_0     ; Select Bank 0
  clrf  TMR0
  bcf INTCON,T0IF   ; skasuj flage przerwania
  bsf INTCON,T0IE   ; wlacz przerwanie od Timer0
  bsf INTCON,GIE   ; oraz globalnie

;---------------------------------------------------------------
Ustaw
  SET_BANK_0
  btfss  PORTA,OK  ; przeskocz gdy nie wcisniety OK
  goto  SprOK    ; sprawdz, czy koniec ustawiania
  btfss  PORTA,Min  ; przeskocz, gdy nie wcisniety Min
  goto  SprMin   ; sprawdz, czy ust. minut
  btfss  PORTA,Hour ; przeskocz, gdy nie wcisniety Hour
  goto  SprHour   ; sprawdz, czy ust. godzin
  goto  Ustaw    ; czekaj na wcisniecie klawisza

SprOK
  call  Delay    ; odczekaj chwile (drgania stykow)
  btfss  PORTA,OK  ; przeskocz, gdy nie wcisniety OK
  goto  Zegar    ; wystartuj zegar
  goto  Ustaw    ; wroc do ustawiania zegara

SprMin
  call  Delay    ; odczekaj chwile
  btfsc  PORTA,Min  ; przeskocz, gdy wcisniety Min
  goto  Ustaw    ; wroc na poczatek ustawiania
  incf  Minuty,F  ; zwieksz minuty
  movf  Minuty,W  ; sprawdz, czy nie przekroczono 60
  xorlw  .60     ;
  btfsc  STATUS,Z  ; przeskocz, gdy (Minuty≠60)
  clrf  Minuty   ; wyzeruj minuty
L1 btfss  PORTA,Min  ; czy puszczono przycisk Min?
  goto  L1     ; jesli nie, to czekaj
  call  Delay    ; odczekaj chwile (debounce)
  btfss  PORTA,Min  ; czy naprawde puszczony klawisz?
  goto  L1     ; nie, czekaj dalej na zwolnienie przycisku
  goto  Ustaw    ; przycisk zwolniony, wroc do ustawiania

SprHour
  call  Delay    ; odczekaj chwile
  btfsc  PORTA,Hour ; przeskocz, gdy wcisniety Hour
  goto  Ustaw    ; wroc na poczatek ustawiania
  incf  Godziny,F  ; zwieksz godziny
  movf  Godziny,W  ; sprawdz, czy nie przekroczono 24
  xorlw  .24   ;
  btfsc  STATUS,Z  ; przeskocz, gdy (Godziny≠24)
  clrf  Godziny   ; wyzeruj godziny
L2 btfss  PORTA,Hour ; czy puszczono przycisk Hour?
  goto  L2     ; jesli nie, to czekaj
  call  Delay    ; odczekaj chwile (debounce)
  btfss  PORTA,Hour ; czy naprawde puszczony klawisz?
  goto  L2     ; nie, czekaj dalej na zwolnienie przycisku
  goto  Ustaw    ; przycisk zwolniony, wroc do ustawiania


;---------------------------------------------------------------
Zegar
  movlw  b'00001011' ;
  movwf  T1CON    ; oscylator 32768 Hz na RB6 i RB7, preskaler 1:1
  bsf INTCON,PEIE   ; zezwol na przerwania od 2^15
  bsf PIE1,TMR1IE   ; odblokuj odliczanie czasu
  goto  $      ; petla bez konca


  end

      

A oto schemat ideowy urządzenia:

.

schemat ideowy


Strona główna